September 18, 2017

Gedicht "Simplisme" door Rob Knetsch


September 4, 2017

Gedicht "Schizo" door Rob Knetsch


August 21, 2017

Gedicht "Leven weg" door Rob Knetsch


August 7, 2017

Gedicht "Wij samen" door Rob Knetsch


July 24, 2017

Gedicht "Uitgeleend" door Rob Knetsch


July 10, 2017

Gedicht "Eenheid" door Rob Knetsch


June 26, 2017

Gedicht "Het perron" door Rob Knetsch


June 12, 2017

Gedicht "Onmacht" door Rob Knetsch